Certifikát produktu

Prírodný prípravok na podstielku pre všetky druhy zvierat s dezinfekčným a adsorpčným účinkom pre stajňové prostredie.

„Vhodné pre použitie v ekologickom hospodárstve.“

Charakteristika

HUMAC® Welfare je prášok alebo granule 8 mm hnedočierneho vzhľadu s vysokým obsahom humínových kyselín. Základná surovina je technologicky spracovaný Leonardit – 100% prírodná látka s vysokou biologickou účinnosťou. Prípravok je bez prídavných látok.

Aplikáciou na podstielku výrazne prispievame ku stabilizácii zoohygienických podmienok a podpore produkčného zdravia a
pohody chovaných zvierat. Humínové kyseliny v naturálnej forme patria medzi prírodné antibiotiká, ktoré zvieratá v prírode samivyhľadávajú, pokiaľ majú zdravotné problémy alebo poranenia.

Účinnou látkou výrobku sú humínové kyseliny a fulvonové kyseliny. Ako polymérne aromatické zlúčeniny so zložitou štruktúrou, významnými fyzikálno-chemickými vlastnosťami a veľkým špecifickým povrchom, majú výraznú schopnosť zadržovať a viazať do svojej štruktúry emisné plyny (amoniak, metán, sírovodík, CO2, CO, N2O, NO, … ), pozostatky toxických látok, mikrobiálne jedy, plesňové toxíny a iné pre organizmus jedovaté zlúčeniny, napr. PCB, dioxíny, ťažké kovy, pozostatky pesticídov, herbicídov a iné zdraviu škodlivé látky, ktoré sa do skladovaného hnoja dostali buď výkalmi, prechodom cez tráviaci systém, alebo sú obsiahnuté v kontaminovanej podstielke.

V hnojovici upravuje pH na kyslé, resp. neutrálne (pH do 7), kedy sa amoniak v hnojovici vyskytuje prevažne vo forme stabilného amónneho iónu (NH4+), pričom v zásaditom prostredí (pH nad 7) vzniká humifulvát, ktorý dobre adsorbuje prchavý amoniak.
Významný je i obsah minerálnych látok a stopových prvkov obsiahnutýchv prípravku, ktoré s naviazaným dusíkom na molekuly humínových látok výrazne obohacujú maštaľný hnoj o živiny. Tým vzniká kvalitné, vysoko účinné hnojivo s prírodným stimulátorom (humínové kyseliny) pôdnej úrodnosti. Aplikácia prípravku tak prináša ekonomický efekt ako pre živočíšnu tak aj rastlinnú výrobu.

Skladovaním hnojovice s prídavkom HUMAC® Welfare sa podstatne znižujú straty amoniakálneho dusíka vo forme emisií. Ako inhibítor zabraňuje nitrifikácii amoniaku na nitráty a následnej denitrifikácii na plynný dusík. Tým sa hnojovica stáva aj po niekoľkomesačnom skladovaní zdrojom veľkého množstva ľahko prístupného dusíka pre výživu rastlín.

Biologické a fyzikálne vlastnosti humínových kyselín sú veľmi dobre preukázané vo výskume a praxi.

Účinnosť

Zadržovaním škodlivých emisných plynov (NH3, H2S, CO2) účinne chráni ustajnené zvieratá pred chorobami, hlavne poškodením slizníc dýchacích ciest a spojiviek, prípadne pred udusením.
Nevyužitý dusík z kŕmnej dávky po vylúčení z organizmu je stabilizovaný pre využitie ako vysoko kvalitný zdroj dusíka pre hnojenie rastlín. Maštaľný hnoj s prídavkom HUMAC® Welfare má podstatne vyšší pomer C:N, čo má výrazný vplyv na zvýšenie úrodnosti hnojených pôd a skvalitnenie humifikačného procesu.

HUMAC® Welfare skvalitňuje podmienky chovu v oblastiach:

 • Zvýšenia živočíšnej produkcie.
 • Zníženia počtu úhynov.
 • Zvýšenia podielu pozitívnej brakácie.
 • Zníženia podielu vynútenej brakácie.
 • Zvýšenia počtu narodených zvierat.
 • Zníženia počtu uhynutých zvierat.
 • Zníženia výskytu gastroenteritíd.
 • Zníženia výskytu bronchopneumónii.
 • Zlepšenia kondície zvierat.
 • Zníženia výskytu porúch pohybového aparátu.
 • Výrazného zníženia výskytu ochorení paznechtov.
 • Zlepšenia ekonomiky a efektivity chovu.

Dávkovanie

HUMAC® Welfare sa aplikuje posypom na podstielku v doporučených dávkach a intervaloch pre jednotlivé druhy zvierat. Výrobok je netoxický, bez ochrannej doby a bez vedľajších účinkov pri predávkovaní posypu.

Na podstielkubežná dávka 10 – 25 kg/ 100 m2 podstielky
Na podstielku dávkujeme podľa potreby a stavu podstielky v niekoľkých
vrstvách pre jednotlivé druhy zvierat v uvedenom rozmedzí
Do hnojovicebežná dávka 2 – 4 kg/ 100 litrov hnojovice

Vhodný pre veľkochovy: hovädzí dobytok, prasatá, hydina, ovce, kozy, králiky

Technické parametre

Humínové kyseliny v sušinemin. 45 %
Ďalšie látky v sušine
Fulvonové kyselinymin. 5%
Vápnik (Ca)40 000 mg/kg
Horčík (Mg)4 800 mg/kg
Železo (Fe)18 000 mg/kg
Meď (Cu)10 mg/kg
Zinok (Zn)30 mg/kg
Mangán (Mn)120 mg/kg
Kobalt (Co)1,00 mg/kg
Selén (Se)1,50 mg/kg
Vanád (V)40 mg/kg
Molybdén (Mo)2,50 mg/kg
Všetky v prírode sa vyskytujúce stopové prvkyv μg/kg
Vlastnosti
pH5,6
Vlhkosťmax. 15 %

Bezpečnosť

HUMAC® Welfare je absolútne bezpečný a neobsahuje žiadne nebezpečné látky. HUMAC® Welfare sa dodáva v práškovej horme a pri vdýchnutí môže spôsobiť podráždenie.

HUMAC® Welfare nie je toxický pre zvieratá a ľudí.

Balenia

10 kg, 25 kg, 1000 kg

Doba použiteľnosti

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania

Ďalšie informácie

Účinky a význam aplikácie HUMAC® Welfare

 • Výrazne zadržuje a viaže do svojej štruktúry emisné plyny (amoniak, metán, sírovodík, CO2, CO, N2O, NO, … ),a tým podstatne prispieva ku zlepšeniu kvality ovzdušia stajne a k redukcii únikov emisných plynov do ovzdušia.
 • Pomáha zabezpečiť kvalitné ovzdušie bez ďalších neprimerane vysokých nárokov na zvýšenú ventiláciu vzduchu aj pri nižšej úrovni vetrania.
 • Svojimi absorpčnými vlastnosťami znižuje neprimeranú vlhkosť v stajni.
 • Väzbou amoniaku do svojej štruktúry zabraňuje jeho uvoľňovaniu do ovzdušia po mikrobiálnom rozklade močoviny (u cicavcov) a kyseliny močovej (u vtákov) – uvoľňovanie amoniaku nastáva už za 1 až 2 hodiny po vylúčení exkrementov.
 • V hnojovici upravuje pH na kyslé, resp. neutrálne (do pH 7), kedy sa amoniak v hnojovici vyskytuje prevažne vo forme stabilného amónneho iónu (NH/), pričom v zásaditom prostredí (pH nad 7) sa rýchle mení na prchavý čpavok.
 • Zadržovanie a väzba amoniaku je veľmi dôležitá pre jeho ďalšie efektívne využitie pri hnojení, a to u všetkých druhov hydiny – hydinový hnoj totiž obsahuje 2x viac amóniového dusíku na tonu v porovnaní s tekutým hnojom prasiat a 3x viac v porovnaní s tekutým hnojom kráv. Únik NH3 je tomu úmerný.
 • Nevyužitý dusík z kŕmnej dávky po vylúčení z organizmu je stabilizovaný pre jeho ďalšie využitie ako vysoko kvalitný a ľahko dostupný zdroj dusíka pre hnojenie rastlín.
 • Najdôležitejšia aplikácia je v letnom období, kedy sú emisie amoniaku vyššie než v zime. Pri zvýšení vonkajšej teploty o 1 °c sa emisie z ustajnenia kráv zvýšili o 2,6 %. Podstielka ošetrená prípravkom HUMAC® Welfare podstatne lepšie viaže na seba amoniak a znižuje jeho emisie.
 • Kilogram slamy dokáže absorbovať 2 – 5 g amoniaku, po aplikácii HUMAC® Welfare sa absorpcia podstielky zvýši až o 50%.
 • Veľmi dôležitý je ďalší pokračujúci účinok v skladovacích nádržiach a to hlavne v neuzavretých nádržiach a v teplejšom období. Skladovaním hnojovice s prípravkom HUMAC® Welfare sa podstatne znižujú straty amoniakálneho dusíka vo forme emisií a zabraňuje sa nitrifikácii amoniaku na nitráty a následnej denitrifikácii na plynný dusík, čím sa hnojovica stáva i po niekoľkých mesiacoch skladovania zdrojom veľkého množstva ľahko prístupného dusíka pre výživu rastlín.
 • Prítomnosť humínových kyselín v HUMAC® Welfare podstatne ovplyvňuje emisie ostatných skleníkových plynov vznikajúcich mikrobiologickým a biochemickým rozkladom tekutých a pevných exkrementov.
 • V prípade použitia prípravku HUMAC® Welfare v podroštových priestoroch vo výkrme prasiat ustajnených na roštoch došlo k redukcii produkcie amoniaku až o 49% v závislosti na množstve použitého prípravku. Pri aplikácii v chove prasiat na podlahu sa znižuje produkcia amoniaku o viac než 40 %.
 • Prítomnosť humínových kyselín v podstielke v období skladovania exkrementov viaže na seba pozostatky toxických látok, mikrobiálne jedy, plesňové toxíny a iné pre organizmus jedovaté zlúčeniny, napr. amoniak, PCB, dioxíny, ťažké kovy, pozostatky pesticídov, herbicídov a pod., ktoré sa do skladovaného hnoja dostali buď výkalmi, prechodom cez tráviaci systém, alebo sú obsiahnuté v kontaminovanej podstielke.
 • Znižuje obsah CO2, ktorý vzniká rozkladom neodstraňovaných zbytkov krmív, ale hlavne zo zvieracích exkrementov a to hlavne pri ich pretrvávaní v hlbokej podstielke, alebo podroštových kanáloch.

Vplyv na zdravie zvierat

 • Emisné plyny ovplyvňujú metabolizmus hlavne u intenzívne rastúcich zvierat vo výkrme pri nedostatočnom vetraní. Extrémne môže dôjsť hlavne pri vysokých koncentráciách CO2 až k uduseniu.
 • Amoniak sa rozpúšťa na slizniciach horných dýchacích ciest a na spojivkách. Vzniká hydroxid amónny, ktorý pôsobí dráždivo. Pri dlhodobom pobyte zvierat v prostredí s koncentráciami vzdušného čpavku nad 0,05% objemu, sú popisované až hromadné keratokonjuktivitídy (zápaly očnej rohovky a spojiviek) a laryngotracheitídy (zápal hrtanu a priedušnice) spazmom hlasiviek zvlášť u hydiny a prasiat. Ďalej spôsobuje úbytok erytrocytov a hemoglobínu a zníženie odolnosti na choroby dýchacích ciest. Akonáhle sa do krvi dostane väčšie množstvo amoniaku, nastáva silné dráždenie CNS a predÍženej miechy, zvyšuje sa krvný tlak, následne pozorujeme kŕče, ochrnutie dýchacieho centra a smrť.
 • Sírovodík pôsobí toxicky hlavne na respiračný systém. Pri vyšších koncentráciách dochádza až k ochrnutiu dýchacieho systému.

Vplyv na kvalitu hnojenia v rastlinnej výrobe

 • Výrazne zvyšuje využitie amoniakálneho dusíka pri hnojení – zabraňuje úniku NH3 do ovzdušia a ako inhibítor nitrifikácie bráni jeho rýchlej nitrifikácii a stratám z pôd do spodných vôd a zostáva tak k dispozícii pre výživu rastlín.
 • Znížením vyplavovania nitrátov sa podstatným spôsobom znižuje akumulácia dusičnanov v rastlinách a ostatných plodinách – prevencia kontaminácie spodných vôd.
 • Inhibíciou nitrifikácie a podstatným udržaním dusíka v amoniakálnej (ľahko využiteľnej) forme sa zlepšuje ekonomika pestovania a hnojenia rastlín, a to znížením ďalšieho pridávania dusíka formou minerálnych hnojív.
 • Väzbou nutričných zložiek nachádzajúcich sa vo výkaloch zvierat sa zvyšuje ich účinnosť a využitie až o 50 %.
 • Zabraňuje stratám dôležitých zložiek hnoja aj po jeho neskoršom zapracovaní do pôdy.
 • Maštaľný hnoj s prídavkom HUMAC® Welfare má podstatne vyšší pomer C:N, čo môže mať výrazný vplyv na zvýšenie úrodnosti hnojených pôd a skvalitnenie humifikačného procesu. To má za následok zvýšenie obsahu pôdneho humusu, zvýšenie výnosov, zníženie nákladov na minerálne hnojivá, ochranné chemické látky a celkové skvalitnenie orných pôd.
 • Zabraňuje narušeniu rovnováhy kolobehu dusíka v prírode napríklad nadmernou aplikáciou hnojív, čo má za následok jednak nadmerné množstvo živín, ktoré môžu spôsobiť znečistenie vôd a ich eutrofizáciu a zvýšenie emisií plynov, ktoré môže spôsobiť okyslenie pôd a skleníkový efekt.
 • Aplikáciou HUMAC® Welfare s maštaľným hnojom do pôdy mimo zníženia emisie amoniaku a ďalších látok (sírovodík, oxid siričitý, oxidy dusíka, prchavé organické zlúčeniny) prispievame ku zníženiu okysľovania pôd, eutrofizácii vôd a znečisťovaniu ovzdušia prízemným ozónom. Jedná sa o dôležitú etapu naplnenia Smernice EU o dusičnanoch, kde sa očakáva zníženie emisie amoniaku do roku 2020 o 14%. Očakávanými opatreniami na obmedzenie aplikácie hnojív by sa eliminovalo prenikanie dusičnanov do vôd rovnako ako emisií amoniaku do ovzdušia.