Certifikát produktu

Dlhodobo zvyšuje úrodnosť pôdy

Zlepšuje štruktúru pôdy

Zadržuje vodu v pôde – vodohospodár

Pôsobí ako inhibítor nitrifikácie

Až o 40% znižuje potrebu minerálnych hnojív

„Vhodné pre použitie v ekologickom hospodárstve.“

Charakteristika

Biologické a fyzikálne vlastnosti humínových kyselín sú veľmi dobre preukázané vo výskume a praxi.

Účinnosť

HUMAC® Agro je pôdnym zlepšovačom uhlíkového typu.

Jeho pridaním do pôdy sa dlhodobo zvyšuje úrodnosť pôdy tým, že významným spôsobom zlepšuje pôdnu štruktúru, zlepšuje podmienky pre rozvoj mikroorganizmov, zvyšuje sorpčnú a pufrovaciu kapacitu pôdy. Vysokým obsahom organického uhlíka upravuje pomer C/N v pôde a aplikovaných substrátoch.

Humínové kyseliny hrajú významnú úlohu pri viazaní, resp. uvoľňovaní rôznych iónov a úprave pH. Pôdne živiny, makro a mikroprvky viaže do chelátových komplexov, z ktorých ich rastliny ľahšie prijímajú. Vlastný produkt obsahuje množstvo biogénnych látok a súčasne umožňuje akumulovať ďalšie minerálne látky a vitamíny pre výživu rastlín.

Prípravok viaže toxické kovy a pesticídy, zadržuje vodu v pôde, revitalizuje zamorené pôdy a upravuje pH pôd.

Významne znižuje straty živín vyplavovaním (N, P, K, Ca, Mg a iných stopových prvkov), dôsledkom čoho je expanzia objemu koreňovej hmoty pestovaných rastlín, ktoré lepšie odolávajú stresovým faktorom. To má za následok zvýšenie ako množstva, tak aj kvality poľnohospodárskej produkcie.

Pôsobí ako inhibítor nitrifikácie. Má priaznivý vplyv na mineralizáciu a imobilizáciu dusíka v pôde.

Zabezpečuje efektívnejšie využitie organických, organicko – minerálnych a minerálnych hnojív. Jeho pridaním sa zvyšuje pomer C/N v hnojivách a ostatných zapracovávaných substrátoch (digestáty, fugáty, separáty apod.), čím sa mení ich zatriedenie na hnojivá s pomaly sa uvoľňujúcim dusíkom a rozširuje tak možnosť ich aplikácie.

Prípravok optimalizuje využitie živín rastlinami a znižuje potrebu minerálnych hnojív až o 30%.

Dávkovanie

Obiloviny, repka, kukurica200 – 500 kg/ha
Ovocné sady, vinohrady10 – 40 kg/100 ks
Zelenina (listová, hlúbová, plodová), strukoviny350 – 500 kg/ha
Ovocné plodiny (maliny, jahody, ríbezle)350 – 500 kg/ha
Zemiaky a koreňová zelenina300 – 400 kg/ha
Bylinky250 – 300 kg/ha
Okrasné rastliny a kríky2 – 3 kg/100 m2

Orné pôdy, pôdy pre pestovanie ovocia a zeleniny a ostatných rastlín

Humínové kyseliny nachádzajúce sa vo výrobku HUMAC® Agro potrebujú určitý čas, aby vytvorili humínové komplexy zabezpečujúce účinnú výživu rastlín. Preto je najvhodnejšie ich aplikovať do pôdy od jesene do skorej jari. Základné dávkovanie produktu stanovené v rozsahu 200-500 kg/ha je podľa bonity pôdy.
Opakované použitie sa doporučuje po 3-4 rokoch.

Pôdy bez ornice a jalové pôdy

Na oživenie pôdy je potrebná základná dávka 1-3 t/ha s umelými hnojivami a semenami tráv opakovane behom 2-3 rokov.

Príprava kompostu

3 – 5% prípravku postupne pridávame do kompostovanej hmoty

Použitie pri hnojení s digestátom. úprava vlastností organických a organicko – minerálnych hnojív

Na základe rozboru hnojiva (digestátu, separátu, fugátu a pod.) a stanovenia obsahu uhlíka C a dusíka N, určíme prepočtom dávku HUMAC® Agro podľa požadovaného účinku a požadovaného výsledného pomeru C/N.

Príslušné množstvo (pomer) aplikujeme buď priamo do cisterny pred jej naplnením substrátom, alebo postupne do skladovacích nádrží podľa denného množstva doplneného substrátu (nie jednorazovo po naplnení nádrže pred vyvezením na pôdu).

Doporučené množstvo výrobku HUMAC® Agro môžeme tiež aplikovať priamo na ornú pôdu a po aplikácii digestátu zapracujeme do horných vrstiev pôdy.

Technické parametre

Humínové kyseliny v sušinemin. 62 %
Voľné humínové kyselinymin. 50 %
Obsah uhlíka v humínových kyselinách až 62 %
Ďalšie látky v sušine
Sodík (Na)15 705 mg/kg
Draslík (K)1 186 mg/kg
Vápnik (Ca)15 100 mg/kg
Zinok (Zn)64 mg/kg
Bór (B)77 mg/kg
Železo (Fe)16 805 mg/kg
Meď (Cu)19 mg/kg
Selén (Se)1,67 mg/kg
Všetky v prírode sa vyskytujúce stopové prvkyv μg/kg
Vlastnosti
pH6,5
Vlhkosťmax. 15 %

Bezpečnosť

HUMAC® Agro je absolútne bezpečný a neobsahuje žiadne nebezpečné látky. HUMAC® Agro sa dodáva v práškovej horme a pri vdýchnutí môže spôsobiť podráždenie.

HUMAC® Agro nie je toxický pre zvieratá a ľudí.

Balenia

5kg, 10 kg, 25 kg, 1000 kg

Doba použiteľnosti

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania

Význam dôležitosti humínových kyselín nachádzajúcich sa v HUMAC® Agro ako aktívnej zložky humusu pre pôdu a rastlinnú výrobu

 • Zlepšujú štruktúru pôdy.
 • Upravujú pH pôdy na optimálnu úroveň z hľadiska prijímania živín a biologických procesov v pôde (pufer).
 • Znižujú vyplavovanie nitrátov z pôd do spodných vôd a podstatným spôsobom znižujú akumuláciu nitrátov v rastlinách a ostatných poľnohospodárskych plodinách.
 • Obsahujú chelátovo viazané biogénne prvky. • Viažu ťažké kovy, pesticídy a ďalšie toxíny do komplexov
 • Zlepšujú podmienky pre rozvoj pôdnych organizmov a nevyužiteľných pre rastliny. Ozdravujú zamorené pôdy. mikroorganizmov.
 • Patria medzi iónomeniče reduktívneho charakteru.
 • Znižujú emisie dusíka a prírodného zápachu organických a organicko – minerálnych hnojív do ovzdušia.
 • Upravujú pomer C/N v organických a organicko – minerálnych hnojivách a ostatných spracovávaných substrátoch v pôde.
 • Upravujú pomer C/N v pôde.
 • Zvyšujú aktivitu dôležitej mikroflóry a mikrofauny hlavne pri pestovaní monokultúr.
 • Zlepšujú sorpčné schopnosti pôdy, čím sa zvyšuje dostupnosť živín pre rastliny (najlepšiu sorpčnú schopnosť majú humusové látky- hu mínové kyseliny).
 • Optimalizujú využitie živín z pôdy do rastlín a významne obmedzujú vyplavovanie živín do nižších vrstiev pôdneho komplexu a do spodných vôd.
 • Zvyšujú dostupnosť dusíka pre rastliny a zamedzujú jeho stratám vo forme amoniaku do ovzdušia.
 • Svojím zložením a štruktúrou brzdia nitrifikačné procesy v pôde, čím zabraňujú stratám a vyplavovaniu dusíka inhibíciou nitrifikácie.
 • Zásadným vplyvom na pomer C/N pozitívne ovplyvňujú procesy mineralizácie a procesy biologickej imobilizácie dusíka.
 • Zabraňujú erózii pôdy.
 • Úpravou štruktúry pôdy a zabránením ich erózie umožňujú efektívnejšie hnojenie i na terénnych svahoch s vyšším sklonom.
 • Zadržujú v pôde vodu (vytvárajú pedy) – významný vplyv na hospodárenie s vodou. Zlepšením štruktúry pôdy zamedzujú jej presýteniu vodou vo vrchných vrstvách, čím obmedzujú dobu zaplavenia pôdy vodou a tým znižujú riziko časového ohraničenia aplikácie organických, organicko-minerálnych a minerálnych hnojív (spolu s digestátom a fugátom).
 • Ovplyvňujú rýchlosť rozkladu organických zlúčenín, substrátov a látok nachádzajúcich sa v pôde.
 • Systematickým pridávaním do skladov (skládok) organických a organicko-minerálnych hnojív zabraňujeme prechodu toxických látok z pôd do rastlín a do spodných vôd, a to väzbou týchto toxických látok do nevyužiteľných komplexov.
 • Znížením rizika erózie pôdy (pôda eróziou menej ohrozená) umožňujeme využitie svahov na pestovanie i širokoriadkových plodín (kukurica, zemiaky, repa, bob, sója, slnečnica).
 • Zvyšujú výnosy poľnohospodárskej produkcie, čím ovplyvňujú ekonomiku produkcie a kalkulácie dávkovania dusíkatých hnojív.
 • Znižujú potrebu minerálnych hnojív.
 • Zvyšujú rentabilitu a výnosy hospodárskej produkcie.

Otázky a odpovede

Čo obsahuje HUMAC® Agro?

Obsahuje vo vysokej koncentrácii prírodné huminové kyseliny – bioaktívnu látku obsiahnutú v humuse, pôsobia na výživu a rast rastlín. Obsahuje viac ako 90 prvkov makro a mikro živín a stopových prvkov, ktoré sú rastlinami prirodzene prijímané.

Prečo používať HUMAC® Agro?

Je alternatívou prírodného hnojenia (maštaľného hnoja a iných organických hnojív).
Detoxikuje pôdu od akumulovaných toxínov v pôde, ktoré prechádzajú do rastlín, zvierat a ľudí a sú príčinou väčšiny novodobých ochorení. Huminové kyseliny majú vysokú schopnosť a kapacitu zachytávať väčšinu toxínov na molekulovej báze (ťažké kovy, dioxíny, PCB, rezídua postrekových látok a množstvo iných toxínov). Vytvára podmienky na pestovanie skutočne zdravých potravín. Vhodné aj pre pestovateľov BIO potravín na detoxikáciu pôdy od akumulovaných toxínov a úletových toxínov z ovzdušia. Prípravok vylepšuje štruktúru pôdy, ktorá je väčšinou zničená technickým hnojením, dokáže z pôdy uvoľniť nevyužité živiny. Pôsobí aj ako pôdny pufer, ktorý viaže dodané živiny (hnojivá dodané do pôdy, vo veľkej miere zabraňuje ich vyplavovaniu, zabezpečuje ich efektívne využitie).

Aký vplyv má HUMAC® Agro na pôdu?

Zlepšuje akýkoľvek typ pôdy, dokonca aj hlinu aj ílovitú pôdu. Upravuje pH pôd smerom k normálu – pH7. Vytvára pedy (najmenšia štruktúrna jednotka pôdy), tým prevzdušňuje pôdu a vytvára podmienky pre príjem vody do pôdy a vytvorenie zásoby vody v pôde. Aktivuje výmenu iónov živín a stopových prvkov pre koreňový systém rastlín.

Prečo je HUMAC® Agro taký jedinečný?

Prírodná látka na 100%, obsahuje aktivované prírodné humínové kyseliny vo vysokej koncentrácii, ktorá zvyšuje bioaktivitu pôdy. Má zásadný vplyv na rast koreňového systému (až o 50%), nadzemnej časti rastlín a zabezpečuje vyššie výnosy zdravých produktov.

Prečo je potrebné pridávať HUMAC® Agro do pôdy?

Pretože súčasné poľnohospodárske a záhradnícke postupy neumožňujú vrátiť všetky rastlinné materiály na humifikáciu do pôdy. Prípravkom pridávame do pôdy surovinu – huminové kyseliny, ktoré sú výsledkom humifikačného procesu. Zároveň dodávame surovinu podporujúcu rast pôdnych baktérií a mikroorganizmov, vylepšujeme štruktúru pôdy. Prípravok dokáže oživiť aj tvrdú, mŕtvu, nerodiacu pôdu, záleží iba na dávkovaní. Organickú zložku doporučujeme vytvoriť na záhradách kompostovaním, do kompostu pridávame cca 1% prípravku.

Je HUMAC® Agro hnojivom?

Prípravok je pôdna bioaktívna látka vyrobená z prírodných zdrojov aktivačným procesom. Prakticky obsahuje malé množstvá N,P,K a organických aminokyselín, ale ako významný ióntomenič dokáže uvoľňovať nevyužité živiny pre rastliny, t.j. prakticky sa správa aj ako hnojivo. Počas 4 – 5 rokov postačí aplikovať do pôdy iba 50% pôvodného množstva technických a organických hnojív, nakoľko zadržiava živiny v pôde a zabraňuje rýchlemu vyplavovaniu a vyparovaniu živín, hlavne dusíka. Jednoznačne zvyšuje účinnosť použitých hnojív dodaných do pôdy. Aplikácia nie je viazaná sezónnosťou ako u hnojív, prakticky upravujeme úrodnosť pôdy a môžeme aplikovať prípravok celoročne t.j. môžeme ho vysypať aj na sneh v zime!

Môžeme pridať HUMAC® Agro spolu s hnojivom?

Áno. Je výborným doplnkom akéhokoľvek hnojenia. Zvyšuje dlhodobo účinnosť hnojív a ekonomiku hnojenia (umožňuje znížiť umelé hnojivá až o 50%). Naviac, pri použití prípravku nie je možné spáliť rastliny prehnojením, výrazne pufruje do svojej štruktúry nadbytok hnojív a v čase ich uvoľňuje podľa potreby rastlín.

Je HUMAC® Agro bezpečný pre životné prostredie?

Rozhodne! HUMAC®Agro je 100% prírodnou látkou. Neobsahuje žiadne spojivá ani plnivá. Pretože je to už vyzretá bioaktívna hmota, proces aktivácie vracia jeho účinnosť pre súčasnosť. Všade okolo nás je prítomná v malom množstve v pôdnom humuse, humifikačnom procese rozkladu organickej hmoty v prírode. Bez jeho prítomnosti (humínových kyselín) nevyrastie stebielko zelenej trávy. O jeho prítomnosti vieme iba posledných 30 rokov, je základnou stavebnicou života v prírode a základom produkcie potravy pre zvieratá a ľudí. Je požehnaným produktom prírody Zeme.

Môžeme použiť HUMAC® Agro pre rastliny v kontajneroch?

Áno. Interiérové rastliny a kontajnerové rastliny potrebujú HUMAC® Agro častejšie. Rastliny v kvetináčoch majú tendenciu rýchlo sa vyčerpať. Týmto rastlinám chýba pôda so všetkou aktivitou pôdnych mikroorganizmov a živinami z dažďa a rozkladu. Doporučujeme používať častejšie s malým množstvom kvapalného hnojiva.